2. PRETENZIJAS IESNIEGŠANAS NOTEIKUMI

2.1. Fiziskajai personai (turpmāk Patērētājs), kas nav iesaistīta saimnieciskajā un profesionālajā darbībā, produkta gadījumā, kas neatbilst līguma noteikumiem (produkts ir defektīvs), ir tiesības iesniegt “Aero Motors OÜ” pretenziju 2 (divu) gadu laikā no produkta nodošanas dienas. Pretenzija jāiesniedz nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) mēnešu laikā pēc produkta defekta atklāšanas. Atklājot defektu, Patērētājam jāpielieto saprātīgi līdzekļi, lai preci saglabātu un pasargātu, tostarp produktu ar defektiem nedrīkst lietot, ja produkta lietošana vēl vairāk pasliktina produkta stāvokli.

2.2. Juridiskām personām tiek piemērots ražotāja garantijas periods. “Aero Motors OÜ” nav atbildīgs par produkta defektiem, ja Pircējs, kas darbojas savā saimnieciskajā vai profesionālajā darbībā, nav paziņojis “Aero Motors OÜ” par defektu uzreiz pēc defekta parādīšanās.

2.3. Ar līguma pārkāpumu saistītu sūdzību Pircējs var iesniegt brīvā formā “Aero Motors OÜ” uz pārdošanas punkta dokumentā norādīto adresi vai e-pasta adresi [email protected]  vai no pirmdienas līdz piektdienai, zvanot uz klientu apkalpošanas tālruni +371 67 652 220. “Aero Motors OÜ” atbildēs uz sūdzību tādā pašā formā kā sūdzība iesniegta, un 14 dienu laikā informēs Pircēju par iespējamo risinājumu.

2.4. Pircējam ir jāsaglabā pirkuma dokumenti (rēķins, līgums utt.), kas ir pretenzijas iesniegšanas pamats, kā arī nepieciešami turpmāko problēmu risināšanai, un kas pierāda, ka produkts ir iegādāts “Aero Motors OÜ” veikalā. Bez pārdošanu apliecinoša dokumenta “Aero Motors OÜ” problēmu var atstāt neatrisinātu.

2.5. “Aero Motors OÜ” nav atbildīgs par produkta neatbilstību līguma noteikumiem, ja Pircējs līguma noslēgšanas brīdī zināja vai tam bija jāzina par produkta neatbilstību līguma noteikumiem.

2.6. Ja produkts neatbilst līguma noteikumiem, tad Pircējs no “Aero Motors OÜ” var pieprasīt produkta remontu vai aizvietošanu, ja tas ir iespējams un nerada nepamatotas izmaksas vai neērtības ”Aero Motors OÜ”, salīdzinājumā ar citu tiesiskās aizsardzības līdzekļu izmantošanu, cita starpā, ņemot vērā lietas vērtību, neatbilstības svarīgumu līguma noteikumiem un Pircēja iespēju saņemt līguma noteikumiem atbilstošu produktu bez būtiskām neērtībām citur. “Aero Motors OÜ” labošanas vietā var aizstāt produktu ar līguma noteikumiem atbilstošu produktu.

2.7. “Aero Motors OÜ” nav atbildīgs par šādiem defektiem, kas radās:

2.7.1. Pircēja vainas dēļ vai nolaidīgas darbības rezultātā;

2.7.2. nepareizas vai prasībām neatbilstošas produkta lietošanas rezultātā;

2.7.3. prasībām neatbilstošas produkta uzglabāšanas rezultātā;

2.7.4. produkta dabiskas fiziskās nolietošanās rezultātā ierastas lietošanas gadījumā;

2.7.5. produkta dabiskas fiziskās nolietošanās rezultātā neparasti īsā lietošanas perioda laikā, ja produkts ir lietots ar daudz lielāku intensitāti, kā to ierasts saprātīgi sagaidīt no Pircēja;

2.7.6. Produkta nepareizas uzstādīšanas un iestatīšanas rezultātā, ja Produkts ir uzstādīts darbnīcā, kur nebija piemērotu instrumentu Produkta uzstādīšanai, vai, ja Produktu ir uzstādījusi persona, kurai nebija pietiekamas zināšanas vai atbilstoša kvalifikācija, lai uzstādītu Produktu;

2.7.7. nepietiekamas apkopes rezultātā;

2.7.8. ceļu satiksmes negadījuma rezultātā;

2.7.9. braucot treniņos, auto sacensībās, ātruma sacīkstēs, braucot apvidus teritorijās vai tamlīdzīgi;

2.7.10. lietojot produktu sarežģītākā vidē, kā tas noteikts ražotāja tehniskajā specifikācijā (ieskaitot pārmērīgus putekļus, pārāk augstu vai zemu temperatūru vai mitrumu, pārāk maz vai pārāk daudz smērvielu izmantošanu);

2.7.11. produktu savienojot ar diagnostikas ierīci, kas nav sertificēta;

2.7.12. izmantojot trešo ražotāju komponentes vai aksesuārus, kas nav sertificēti.

2.8. “Aero Motors OÜ”, nosakot atbildību, balstās uz ražotāja pilnvarotā pārstāvja izdarīto ekspertīzi (diagnostiku). Ja ekspertīzes rezultātā noskaidrojas, ka defekti ir radušies iepriekš minēto faktoru rezultātā, bet produkta remonts ir iespējams, tad Pircējs var pasūtīt maksas remontu.

2.9. Par ierīcēm veikto ekspertīzi (diagnostiku) ekspertīzes maksu maksā Pircējs, ja “Aero Motors OÜ” nav atbildīgs par radušos defektu novēršanu ierīcei, un ierīces remontēšana nav iespējama. Pircējs maksā maksu par ekspertīzi arī tad, ja produktam ekspertīzes (diagnostikas) rezultātā nav konstatēti defekti, un ierīce atbilst ražotāja tehniskajām prasībām.

2.10. Ja Pircējs nepiekrīt “Aero Motors OÜ” viedoklim, tad Pircējam ir jāpierāda, ka:

2.11. tas ir defekts (neatbilstība līguma noteikumiem);

2.12. defekts vai tā iemesls eksistēja ierīces nodošanas brīdī;

2.13. “Aero Motors OÜ” ir atbildīgs par defektu.

2.14. Ja “Aero Motors OÜ” aizvieto defektīvo produktu ar jaunu produktu, tad tas var pieprasīt, lai Pircējs atgriež defektīvo produktu.

2.15. Ja ekspertīzes rezultātā vai citā veidā noskaidrojas, ka “Aero Motors OÜ” nav atbildīgs par produkta defektiem, tad uzņēmumam “Aero Motors OÜ” nav pienākuma produktu aizvietot, labot vai zaudējumus kompensēt.

2.16. Jebkurā gadījumā “Aero Motors OÜ” atbildība aprobežojas ar tiešā mantiskā zaudējuma atlīdzināšanu, “Aero Motors OÜ” nav atbildīgs par morālo kaitējumu un nākotnes nesaņemto peļņu. Kompensācijas apmērs, ko maksā “Aero Motors OÜ”, nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt par produktu samaksāto summu.

2.17. Pretenziju iesniegšanas tiesības neattiecas uz bojājumiem, kas ir radušies transportēšanas laikā pēc produkta nodošanas Pircējam.

2.18. Risinot ar produkta defektiem saistītos jautājumus, Pircējs un “Aero Motors OÜ” vadās no pretenziju iesniegšanas noteikumiem, kas ir pārdošanas darījumu neatņemama sastāvdaļa, un Pircējam ir pieejami “Aero Motors OÜ” mājaslapā.