Konfidencialitātes politika

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šīs privātuma politikas noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.2016/679 (Vispārīgā regula par personas datu aizsardzību), Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likumu. Igaunija un Igaunijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību akti, kā arī Datu aizsardzības inspekcijas norādījumi.

1.2. Šī privātuma politika regulē personas datu vākšanas, apstrādes un uzglabāšanas principus. Personas datus vāc, apstrādā un glabā personas datu pārzinis Aero Motors OÜ, reģistrācijas kods 12613009, adrese Pärnu mnt 139e/13, Tallina 11317 (turpmāk datu apstrādātājs). Aero Motors OÜ ir uzņēmums, kas nodarbojas ar automašīnu rezerves daļu un piederumu tirdzniecību.

1.3. Aero Motors OÜ patur tiesības, ja nepieciešams, mainīt privātuma politikas noteikumus, padarot to pieejamu vietnē aeromotors.lv.

1.4. Šīs privātuma politikas izpratnē datu subjekts ir klients vai cita fiziska persona, kuras personas datus apstrādā datu apstrādātājs (turpmāk datu subjekts). Klients privātuma politikas izpratnē ir ikviens, kurš pērk preces vai pakalpojumus datu apstrādātāja interneta veikalā.

1.5. Veicot pasūtījumu datu apstrādātāja interneta veikalā, datu subjekts piekrīt šīs privātuma politikas noteikumiem.

1.6. Kopīgojot savus personas datus, datu subjekts dod tiesības datu apstrādātājam privātuma politikā noteiktajiem mērķiem vākt, izmantot un pārvaldīt personas datus, kurus datu subjekts tieši vai netieši kopīgo ar datu apstrādātāju, iegādājoties preces vai pakalpojumus vietne.

1.7. Datu apstrādātājs ievēro tiesību aktos noteiktos personas datu apstrādes principus, cita starpā datu apstrādātājs personas datus apstrādā likumīgi, godīgi un droši.

1.8. Apstrādājot un uzglabājot datu subjekta personas datus, datu apstrādātājs īsteno organizatoriskus un tehniskos pasākumus, kas nodrošina personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, pārveidošanu, izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.

1.9. Personas dati, ko datu apstrādātājs vāc, apstrādā un uzglabā, tiek vākti elektroniski, galvenokārt, veicot pasūtījumu, izmantojot tīmekļa vietni un e-pastu, kā arī datu apstrādātāja atrašanās vietā. Iesniedzot pasūtījumu, datu subjekta ievadītie datu subjekta personas dati tiek ievadīti datu apstrādātāja datubāzē un tiek izmantoti no pārdošanas līguma izrietošo saistību izpildei.

1.10. Datu subjekts ir atbildīgs par to, lai viņa sniegtie dati būtu precīzi, pareizi un pilnīgi. Apzināti nepatiesas informācijas sniegšana tiek uzskatīta par Privātuma politikas pārkāpumu. Datu subjekta pienākums ir nekavējoties paziņot datu apstrādātājam par izmaiņām iesniegtajos datos.

1.11. Datu apstrādātājs nav atbildīgs par kaitējumu datu subjektam vai trešajām personām, kas radušies, datu subjektam sniedzot nepatiesu informāciju.

2. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

2.1. Datu apstrādātājs apstrādā datu subjekta personas datus, pamatojoties uz Vispārīgās personas datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a), b), c) un f) apakšpunktu šādi:

2.1.1. a) punkts – datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem mērķiem;

2.1.2. b) punkts - personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu, kas noslēgts ar datu subjekta līdzdalību vai veiktu darbības pirms līguma noslēgšanas saskaņā ar paša datu subjekta pieprasījumu;

2.1.3. c) punkts - personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu datu apstrādātāja (atbildīgā apstrādātāja) juridisko pienākumu;

2.1.4. f) punkts – personas datu apstrāde ir nepieciešama datu pārziņa vai trešās personas likumīgu interešu gadījumā, ja vien šādas intereses neatsver datu subjekta intereses vai pamattiesības un brīvības.

2.2. Personas datu avots un to apstrādes pamats ir klientu attiecību veidošana, reģistrējot pasūtījumu interneta veikalā. Personas datu apstrāde ir līgumattiecību nosacījums. Nav iespējams iegādāties preces un pakalpojumus interneta veikalā un noslēgt līgumu, nesniedzot personas datus datu apstrādātājam.

3. Personas datu apstrāde

3.1. Datu apstrādātājs apstrādā šādus datu subjekta personas datus:

3.1.1. vārds un uzvārds;

3.1.2. tālruņa numurs;

3.1.3. e-pasta adrese;

3.1.4. piegādes un norēķinu adrese;

3.1.5. maksājuma veids;

3.1.6. pirkumu vēsture;

3.1.7. bankas konta numurs;

3.1.8. zvanu ierakstīšana (zvanot uz klientu atbalsta tālruni);

3.2. Datu apstrādātājs neredz un neapstrādā datu subjekta bankas kartes datus. Lai veiktu pirkuma darījumu interneta veikalā, klients tiek novirzīts uz šāda(-u) pakalpojumu sniedzēja(-u) drošo vidi:

3.2.1. PayPal;

3.2.2. Paysera;

3.2.3. Kevin.

3.3. Maksājuma brīdī klienta kartes dati tiek ievadīti attiecīgā pakalpojumu sniedzēja datu bāzē, un datus glabā attiecīgais pakalpojumu sniedzējs. 3.4. Datu apstrādātājs nav atbildīgs par datu subjekta datu apstrādi, ko veic minētais pakalpojumu sniedzējs.

4. Personas datu apstrādes mērķis

4.1. Personas dati tiek apstrādāti šādiem mērķiem:

4.1.1. Vārds un uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, piegādes adrese tiek izmantota, lai pārvaldītu un izpildītu klientu pasūtījumus un piegādātu preces;

4.1.2. Pirkumu vēstures dati, tai skaitā klienta personas dati (pasūtījuma numurs, pirkuma datums, prece, daudzums, klienta e-pasts, tālruņa numurs, vārds) tiek izmantoti, lai iegūtu ieskatu par iegādātajām precēm un pakalpojumiem, sūdzību risināšanai un garantijas izpildei. saistības, kā arī atrisināt visus citus ar preču un pakalpojumu sniegšanu saistītus jautājumus (klientu atbalsts);

4.1.3. Maksājuma metodes dati, tostarp bankas konta numurs, tiek izmantoti, lai atgrieztu klientam maksājumus;

4.1.4. Klientu atbalsta zvanu ieraksti tiek izmantoti, lai pierādītu datu subjektu gribu strīdu izšķiršanas nolūkos un nodrošinātu un attīstītu kvalitatīvāku pakalpojumu.

5. Personas datu uzglabāšana

5.1. Personas dati tiek glabāti datu apstrādātāja datubāzē, kas atrodas uz Hetzner Online GmbH un Zone Media OÜ serveriem, kuri savukārt atrodas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonai pievienojušos valstu teritorijā.

5.2. Datu apstrādātājs uzglabā datu subjektu datus, pirmkārt, atkarībā no apstrādes mērķa un saskaņā ar tiesību aktos datu apstrādātājam noteikto termiņu.

5.3. Veicot pirkumu interneta veikalā gan bez klienta konta, gan ar klienta kontu, pirkumu vēsture, ieskaitot personas datus, tiek glabāta septiņus gadus.

5.4. Neaktīvs klienta konts tiek glabāts trīs gadus un pēc tam klienta konts tiek slēgts.

5.5. Slēdzot interneta veikala klienta kontu, personas dati tiek dzēsti, izņemot, ja tos nepieciešams saglabāt grāmatvedības nolūkos vai patērētāju strīdu risināšanai.

5.6. Ar maksājumiem saistīto strīdu un patērētāju strīdu gadījumā personas dati tiks glabāti līdz pretenzijas izpildei vai termiņa beigām.

5.7. Grāmatvedības uzskaitei nepieciešamie personas dati tiek glabāti septiņus gadus.

6. Personiskās informācijas kopīgošana un izpaušana

6.1. Datu apstrādātājam ir tiesības dalīties ar klientu personas datiem trešajām personām, piemēram, interneta veikala klientu atbalstam, pilnvarotajiem datu apstrādātājiem, grāmatvežiem, transporta un kurjerpasta uzņēmumiem, preču ražotājiem, uzņēmumiem, kas sniedz pārskaitījumu pakalpojumus.

6.2. Datu apstrādātājs apņemas nenodot klientu personas datus ārējām trešajām personām, ja vien pienākums nodot personas datus neizriet no likuma.

6.3. Personas datu nodošana interneta veikala pilnvarotajiem apstrādātājiem (piemēram, transporta pakalpojumu sniedzējam un datu mitināšanai) notiek, pamatojoties uz līgumiem, kas noslēgti ar interneta veikalu un pilnvarotajiem apstrādātājiem. Pilnvarotajiem apstrādātājiem, apstrādājot personas datus, ir pienākums nodrošināt atbilstošus aizsardzības pasākumus.

6.4. Personas datiem ir pieejami interneta veikala darbinieki, kuri var apskatīt personas datus, lai risinātu ar interneta veikala lietošanu saistītos tehniskos jautājumus un sniegtu klientu atbalsta pakalpojumus.

7. Personas datu pārsūtīšana uz trešajām valstīm

7.1. Datu apstrādātājs parasti nepārsūta personas datus uz trešajām valstīm.

7.2. Gadījumā, ja rodas šāda vajadzība, datu apstrādātājs nodod personas datus trešajai personai un/vai trešajai valstij, tikai likumā, līgumā, piekrišanā vai likumīgajās interesēs noteiktajos nolūkos un apjomā, ievērojot visus normatīvos aktus, kas regulē datu aizsardzība. Ja datu apstrādātājam ir nepieciešams pārsūtīt personas datus ārpus Eiropas Savienības vai tām līdzvērtīgām teritorijām, saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības regulas 45. pantu, nepieciešamība garantēt līdzvērtīgu personas datu aizsardzības līmeni ārpus ES robežām ir vismaz tādā pašā līmenī kā ES robežās. Gadījumā, ja, cik mums zināms, personas datu aizsardzības līmenis galamērķa valsts teritorijā nav līdzvērtīgs ES teritorijā spēkā esošajam līmenim, mēs par to informēsim rakstiski pa e- pastu, un jūs varēsiet sniegt atbilstošu apstiprinājumu par savu datu pārsūtīšanu vai pārsūtīšanas aizliegumu.

8. Apmeklējot datu apstrādātāja vietni aeromotors.lv

8.1. Datu apstrādātāja tīmekļa vietnē aeromotors.lv tiek izmantotas sīkdatnes. Sīkdatne ir neliels datu teksta bloks datu subjekta tīmekļa pārlūkprogrammā, ko tīmekļa lapa nosūta uz sīkfailu failu datu subjekta ierīcē. 8.2. Datu apstrādātājs izmanto šādas sīkdatnes:

8.2.1. Nepieciešamās sīkdatnes, tostarp funkcionālās sīkdatnes – sīkdatnes ir nepieciešamas, lai vietnes lietotājs varētu pārlūkot vietni un izmantot tās funkcijas.

8.2.2. Analītiskās un statistiskās sīkdatnes – īpaši nepieciešamas, lai nodrošinātu labāku lietotāja pieredzi, apmeklējot vietni, nodrošinātu labāku vietnes darbību un tās attīstību, kā arī sekotu dažādu vietnes lapu apmeklējumu statistikai.

8.3. Datu subjekts vienmēr var pats izlemt, vai atļaut sīkfailus tīmekļa pārlūkprogrammā vai nē. Ja datu subjekts nevēlas sīkfailus, datu subjekts var iestatīt savu tīmekļa pārlūkprogrammu tā, lai tā automātiski atspējotu sīkfailus vai paziņotu viņam katru reizi, kad vietne lūdz atļauju pievienot sīkfailu. Lai veiktu nepieciešamās legalizācijas, jums ir jāpārskata ierīces tīmekļa pārlūkprogrammas palīdzības funkcija.

8.4. Ja datu subjekts nevēlas, lai viņa ierīcē tiktu saglabāti sīkfaili, tos var bloķēt tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumos.

8.5. Lūdzam ņemt vērā, ka datu apstrādātāja mājaslapas apmeklēšana ir iespējama arī, atspējojot sīkdatņu izmantošanu, taču joprojām var gadīties, ka atsevišķi pakalpojumi vai atsevišķas vietnes daļas nedarbojas, kā paredzēts. Sīkdatņu atteikums var ierobežot vietnes lietošanas iespējas.

8.6. Jāņem vērā arī tas, ka vietnē ir arī saites uz citām vietnēm, un datu apstrādātājs nav atbildīgs par datu kopīgošanu citās vietnēs vai par citu vietņu privātuma politikām.

9. Video izsekošana

9.1. Apmeklējot datu apstrādātāju tā adresē, lūdzam ņemt vērā, ka datu apstrādātāja teritorijā un ēkās tiek izmantotas diennakts videonovērošanas novērošanas iekārtas (drošības kameras).

9.2. Drošības kameras tiek izmantotas datu apstrādātāja īpašuma aizsardzībai un, ja nepieciešams, klientu sūdzību risināšanai, tai skaitā pretenziju vai strīdu risināšanai saistībā ar klientu darījumiem.

9.3. Drošības kameru ieraksti tiek glabāti vidēji 2 mēnešus un ne ilgāk kā 6 mēnešus.

9.4. Ierakstus var glabāt ilgāk, ja pirms ierakstu dzēšanas ir uzsākta procedūra vai ir acīmredzama nepieciešamība uzsākt kāda noziedzīga nodarījuma vai cita starpgadījuma izmeklēšanas procedūru, saistībā ar kuru nepieciešams saglabāt ierakstu ilgākai glabāšanai. periodā. Šajā gadījumā attiecīgie dati tiks saglabāti līdz procedūras beigām.

9.5. Par videonovērošanas izmantošanu datu apstrādātāja teritorijā un telpās tiks paziņots ar atbilstošu zīmi.

9.6. Datu apstrādātājam ir tiesības apkopotos datus pārsūtīt tiesībsargājošajām iestādēm, valsts un pašvaldību iestādēm.

9.7. Datu apstrādātājs videonovērošanas sistēmas ierakstus pārraida tikai pēc tās iestādes pieprasījuma, kura kriminālprocesā par nodarījumu izvirza kriminālprocesu, un ja ieraksti ir pieejami.

10. Klientu atbalsta tālruņa zvanu ierakstīšana

10.1. Datu apstrādātājsreģistrē ienākošos zvanus uz klientu atbalsta tālruni. Zvani tiek ierakstīti, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu, t.i., datu subjekts tiek informēts par zvana ierakstīšanu pirms zvana sākuma un datu subjekts var jebkurā laikā atsaukt zvanu un sazināties ar datu apstrādātāju pa e-pastu info@aeromotors lv.

10.2. Datu apstrādātājs apstrādā zvanu ierakstus, lai pierādītu datu subjektu gribu strīdu izšķiršanas nolūkos un rezultātā nodrošinātu un attīstītu kvalitatīvāku klientu atbalstu.

10.3. Datu apstrādātāja klientu atbalsta zvanu ieraksti tiek glabāti 30 kalendārās dienas.

11. Datu subjekta tiesības

11.1. Datu subjektam ir tiesības saņemt informāciju par savu personas datu apstrādi. Datu subjektam ir tiesības iepazīties ar saviem personas datiem, kas datu apstrādātājam ir un kurus par viņu apstrādā. Klienti, kuriem ir klienta konts, savus personas datus var apskatīt interneta veikala lietotāja profilā, nereģistrēti klienti var iesniegt pieprasījumu saistībā ar saviem personas datiem caur klientu atbalstu, iesniedzot attiecīgu pieprasījumu pa e-pastu [email protected].

11.2. Pieprasot Jūsu personas datus, datu apstrādātājam ir tiesības iepriekš pārbaudīt Jūsu identitāti.

11.3. Datu subjektam ir tiesības papildināt vai labot neprecīzus datus.

11.4. Ja datu apstrādātājs apstrādā datu subjekta personas datus, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu.

11.5. Datu subjektam ir tiesības dzēst personas datus. Lai dzēstu personas datus, jums jāsazinās ar klientu atbalsta dienestu pa e-pastu ([email protected]). Uz dzēšanas pieprasījumu tiks atbildēts ne vēlāk kā mēneša laikā un tiks precizēts datu dzēšanas termiņš. Atbildē uz pieprasījumu nepieciešamības gadījumā tiks norādīti arī tie personas dati, kurus nevar dzēst likumā noteiktā saglabāšanas pienākuma dēļ.

11.6. Ja datu subjekts konstatē, ka attiecībā uz viņa datiem ir noticis personas datu apstrādes pārkāpums vai datu apstrādātājs, apstrādājot personas datus, ir pārkāpis viņa tiesības, viņam ir tiesības jebkurā laikā vērsties pie savu tiesību aizsardzības. Eiropas Datu aizsardzības kolēģijai (EDPB).